eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Bezrobotny rolnik a urząd pracy

Bezrobotny rolnik a urząd pracy

2012-10-02 00:15

Bezrobotny rolnik a urząd pracy

Bezrobotny rolnik a urząd pracy © Dusan Kostic - Fotolia.com

Utrata pracy z pewnością jest bolesnym doświadczeniem, które wywołuje wiele negatywnych emocji. Na początku pojawia się uczucie rozżalenia, jednak po jakimś czasie osoba zwolniona bierze się w garść i zaczyna szukać różnych rozwiązań, które mogą pomóc jej znieść trudny okres. Często osoby po utracie zatrudnienia swe pierwsze kroki kierują w stronę powiatowego urzędu pracy. Po pomoc do tej instytucji mogą zgłaszać się także rolnicy, których dotyczy problem bezrobocia. Na co może liczyć rolnik w ramach pomocy udzielanej przez powiatowy urząd pracy?

Przeczytaj także: Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie posiada prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, może starać się o:
  • pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników przez okres pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego (pomoc polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolnika kwot należności z tytułu poszczególnych rat kwartalnych),
  • stypendium za czas odbywania szkolenia,
  • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestniczeniem w szkoleniu, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

Poza tym starosta może także sfinansować rolnikowi koszty szkolenia, które ma mu pomóc w podjęciu zatrudnienia lub pozarolniczej działalności gospodarczej. Rolnik zwolniony z pracy może oprócz tego starać się o jednorazowe środki na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

fot. Dusan Kostic - Fotolia.com

Bezrobotny rolnik a urząd pracy

Po pomoc do powiatowego urzędu pracy mogą zgłaszać się także rolnicy, których dotyczy problem bezrobocia

Powyższe świadczenia przysługują rolnikowi, z tym że musi on spełnić jeszcze kilka dodatkowych warunków:
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pozostawał w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągał z tego tytułu wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (czyli co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę) przez okres 365 dni oraz stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego, który opłaca rolnik, nie może przekraczać kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie może przekraczać kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 62)

Karolina Łapińska

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Sektor SSC/BPO a relokacja

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: