eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Świadczenia chorobowe tylko na podstawie ZUS ZLA

Świadczenia chorobowe tylko na podstawie ZUS ZLA

2006-05-25 11:03

W związku ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 marca br., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że podstawą roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych mogą być wyłącznie druki ZUS ZLA. Zaświadczenia wystawiane na zwykłych blankietach nie będą honorowane.

Przeczytaj także: Wraca 100 proc. zasiłek chorobowy dla pracowników medycznych

Przypomnijmy, że zasady przyznawania i wypłaty świadczeń chorobowych są uregulowane w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz.U. nr 65, poz. 741 ze zm.), a ponadto w art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, a także z powodu konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny, są zaświadczenia lekarskie, wystawiane na odpowiednim druku (ZUS ZLA), którego wzór stanowi załącznik do wymienionego rozporządzenia. Druki ZUS ZLA są drukami ścisłego zarachowania (art. 53 i 55 ustawy świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Wydaje je ZUS wyłącznie tym lekarzom, którzy wystąpili o wydanie im upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

ZUS prowadzi komputerowy rejestr zarówno lekarzy, którym wydał upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, jak i tych zaświadczeń wydanych przez lekarzy. Dlatego też wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach, umożliwia ZUS właściwą kontrolę nad wydawaniem środków na świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Jak wynika ze stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ewentualne informacje wystawiane przez lekarzy na zwykłych blankietach (nie na drukach ZUS ZLA) o niezdolności do pracy danej osoby nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych przez pracodawców lub ZUS.

Mogą one być natomiast podstawą do ewentualnego dochodzenia przez ubezpieczonych stosownego odszkodowania od lekarza na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Każdy bowiem lekarz, występujący o wydanie mu upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, podpisał stosowne oświadczenie, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy chorobowej.


„Portal FK” to serwis umożliwiający indywidualne konsultowanie swoich wątpliwości w zakresie podatków dochodowych, VAT, rachunkowości i ZUS. Możesz zadać pytanie z danej dziedziny.

oprac. : Portal FK Portal FK

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: