eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Zasiłek dla bezrobotnych 2017: sprawdź, ile dostaniesz

Zasiłek dla bezrobotnych 2017: sprawdź, ile dostaniesz

2016-12-23 13:02

Zasiłek dla bezrobotnych 2017: sprawdź, ile dostaniesz

W roku 2017 zasiłki dla bezrobotnych po raz kolejny nie wzrosną © whitelook - Fotolia.com

Chociaż stopa bezrobocia utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie, a wiele firm sygnalizuje problemy ze znalezieniem pracowników, to jednak wciąż całkiem liczna grupa Polaków ma status bezrobotnego oraz pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Ze względu jednak na panującą niemal przez cały rok 2016 deflację, w roku 2017 zasiłek dla bezrobotnych nie będzie podlegał waloryzacji i wyniesie tyle samo, co w roku 2016.

Przeczytaj także: Zasiłek dla bezrobotnych 2015

Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych?


Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, osobie dla której nie ma ofert pracy oraz która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a także wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą (i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę), opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie należącym do UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, była zatrudniona za granicą i przybyła do Polski jako repatriant. Zasiłek przysługuje też osobom zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, gdy okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w PUP.

Zasiłek dla bezrobotnych: w jakiej wysokości?


Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy osoby która straciła pracę oraz czasu przebywania na zasiłku. Jeśli łączny staż pracy jest mniejszy niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 % zasiłku podstawowego. Gdy staż pracy wynosi pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 100 procent. Po przepracowaniu co najmniej 20 lat, bezrobotny otrzymuje 120 procent zasiłku podstawowego. Zasiłki wypłaca Powiatowy Urząd Pracy, raz na miesiąc, z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych za który zasiłek przysługuje.

Jak długo przysługuje zasiłek?


Czas pobierania zasiłku zależy od sytuacji na rynku pracy w powiecie w którym mieszka bezrobotny. Dłużej zasiłek przysługuje w rejonach o wyższym bezrobociu.

Zasiłek dla bezrobotnych pobierają przez 180 dni bezrobotni mieszkający na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Stopa bezrobocia z 30 czerwca 2016, to 8,7 procent, co oznacza że poziom referencyjny bezrobocia to 13,05 procenta (150 proc. z 8,7 proc.).

Zasiłek przez 365 dni pobierają bezrobotni mieszkający w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, albo mające powyżej 50 roku życia oraz posiadające co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku. Przez rok zasiłek mogą pobierać także osoby bezrobotne mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, z bezrobotnym małżonkiem, który utracił prawo do zasiłku oraz bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Deflacja: zasiłek dla bezrobotnych 2017 bez zmian?


Obecnie podstawowa wysokość zasiłku w okresie pierwszych trzech miesięcy (90 dni) pobierania go wynosi 831,10 złotych, a w okresie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku zmniejsza się do 652,60 złotych. Zasiłek obniżony, w wysokości 80 procent kwoty podstawowej, wynosi w okresie pierwszych trzech miesięcy 664,90 złotych, a w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku obniża się do 522,10 złotych.

Z kolei zasiłek podwyższony, w wysokości 120 procent podstawowego, to 997,40 złotych w okresie pierwszych trzech miesięcy i 783,20 złotych w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Jak określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Jednak w roku 2016 zasiłki nie zostały od 1 czerwca zwaloryzowane, ponieważ średnioroczna inflacja w 2015 r. w stosunku do 2014 roku była ujemna (deflacja), co oznacza, że ceny uległy zmniejszeniu. Prawdopodobnie i w roku 2017 zasiłki nie zostaną zrewaloryzowane, bowiem przez niemal cały rok 2016 panowała deflacja, zatem całoroczny wskaźnik inflacji również będzie ujemny.

Oznacza to, że po 1 czerwca 2017 roku zasiłki nie zostaną podniesione, tak więc zasiłek dla bezrobotnych w 2017 będzie taki, jaki był rok wcześniej i w drugiej połowie roku 2015 (kiedy to miała miejsce ostatnia waloryzacja.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: