eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Zasiłek dla bezrobotnych 2015

Zasiłek dla bezrobotnych 2015

2014-12-07 16:17

Zasiłek dla bezrobotnych 2015

W 2015 roku zasady dotyczące zasiłków bezrobotnych nie zmienią się © britta60 - Fotolia.com

Utrata pracy może przydarzyć się każdemu, czy to pracownikowi niewykwalifikowanemu, czy specjaliście lub menedżerowi. Jak wskazują badania, utrata pracy to także jeden z największych czynników powodujących stres, poza śmiercią osób bliskich lub ciężką chorobą oraz rozwodem. Pozostawanie bez pracy oznacza również pogorszenie standardu życia, dlatego też osobom bezrobotnym przysługuje zasiłek, mający ograniczać negatywne skutki nagłej utraty zarobków. Wysokość zasiłku zależy od wielu czynników, a jego wysokość waloryzowana jest w połowie roku, co oznacza, że zasiłek dla bezrobotnych 2015 będzie do końca maja roku 2015 w takiej samej wysokości, jak zasiłek w drugiej połowie 2014 roku.

Przeczytaj także: Zasiłek dla bezrobotnych 2017: sprawdź, ile dostaniesz

Problematykę zasiłków dla bezrobotnych, tak jak i wielu innych kwestii dotyczących zatrudnienia, bezrobocia, rynku pracy oraz promocji zatrudnienia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wraz z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze do niej, czyli odpowiednie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej.

Przytoczona powyżej ustawa definiuje bezrobotnego jako osobę która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej.

Jednak aby otrzymywać zasiłek, nie wystarczy być jedynie zarejestrowanym jako bezrobotny, niezbędne jest jeszcze spełnienie innych warunków. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Aby otrzymywać zasiłek, bezrobotny w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, przez co najmniej 365 dni musi być był zatrudniony i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy albo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zasiłek: pół roku, rok

Zasiłek można pobierać przez pół roku (w szczególności 180 dni) lub przez rok (365 dni). Przez 180 dni zasiłek mogą pobierać bezrobotni zamieszkali w czasie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Przez 365 dni zasiłek mogą pobierać bezrobotni mieszkający w powiatach w których stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, bezrobotni powyżej 50 roku życia i posiadający jednocześnie co najmniej 20-letni staż pracy, bezrobotni którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, a także bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Wysokość zasiłku zależy stażu pracy osoby bezrobotnej oraz czasu pobierania zasiłku. Zasiłki podlegają corocznej waloryzacji, z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku. Nie waloryzuje się zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu (deflacja).

Wysokości zasiłków

Od 1 czerwca 2014 roku do końca maja 2015 obowiązują następujące wartości zasiłków dla bezrobotnych (gdy staż pracy obejmuje od 5 do 20 lat):
  • w okresie pierwszych trzech miesięcy: 831,10 zł
  • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 652,60 złPowyższe sumy są kwotami bazowymi, które są zmieniane w zależności od stażu pracy bezrobotnego. I tak, bezrobotny który przepracował łącznie do 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 procent zasiłku podstawowego. Bezrobotnemu o stażu pracy pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje 100 procent zasiłku podstawowego, a osobie która przepracowała co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego.

Wysokość zasiłku obniżonego (80 proc., jeśli staż pracy wynosi do 5 lat):
  • w okresie pierwszych trzech miesięcy: 664,90 zł
  • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 522,10 zł


Wysokość zasiłku podwyższonego (120 proc., jeśli staż pracy przekracza 20 lat):
  • okresie pierwszych trzech miesięcy: 997,40 zł
  • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 783,20


Prawo do zasiłku można utracić. Przyczyną może być m.in. odmowa (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia przez bezrobotnego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: