eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Nauczyciel, nauczycielka

Nauczyciel, nauczycielka

Nauczyciel, nauczycielka

Nauczyciel, nauczycielka - zakres obowiązków i opis stanowiska © Kzenon - Fotolia.com

Nauczyciel to zawód regulowany ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustawa głosi, że przez zawód nauczyciela rozumie się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych określonych w ustawie o nauczycielach placówkach. Nauczyciel jest osobą, która naucza przedmiotu, co do którego wykładania/nauczania posiada odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie. Wykazuje się wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej oraz wiedzą i umiejętnościami metodycznymi potrzebnymi do organizowania procesu nauczania dla różnych grup wiekowych uczniów.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2013 roku

Nauczyciel jest zobowiązany do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Powinien on wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Do jego zadań należy również kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

Nauczyciel może prowadzić zajęcia pozalekcyjne utrwalające lub poszerzające materiał przedmiotowy, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, konsultacje przedmiotowe dla uczniów, konsultacje informacyjne i wspierające dla rodziców, koła zainteresowań i organizacje szkolne. Może także organizować wycieczki szkolne, sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas zorganizowanego wypoczynku, pełnić funkcję wychowawcy klasy, uczestniczyć w pracach komisji egzaminacyjnych, pełnić funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli, opiekować się studentami odbywającymi praktyki nauczycielskie.

Czym się zajmuje nauczyciel, nauczycielka (Zakres obowiązków):


  • przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
  • ocenianie osiągnięć uczniów
  • sprawowanie opieki i podejmowanie działań wychowawczych wobec uczniów
  • wykonywanie zadań jako członek rady pedagogicznej
  • organizowanie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
  • badanie jakości nauczania

Wymagania


Zgodnie z Kartą Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; przestrzega podstawowych zasad moralnych oraz spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Niezbędną cechą w zawodzie nauczyciela jest łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie. Istotna jest również precyzja i logiczne wypowiedzi oraz zdolność koncentracji uwagi i zarazem jej podzielność. Praca z młodzieżą wymaga odporności psychicznej, cierpliwości i kreatywności, szybkiego dostosowania się do nowej sytuacji, zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia, samokontroli oraz gotowości do ustawicznego doskonalenia swoich umiejętności.

Zarobki


Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego; dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi odpowiednio dla nauczyciela stażysty – 100%, nauczyciela kontraktowego – 111%, nauczyciela mianowanego – 144%, nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (2717,59 zł w 2015 roku).
Więcej na ten temat: nauczyciel, nauczycielka

Dostępne oferty pracy:

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: