eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

2011-04-05 13:48

ZUS wydaje decyzje zarówno w sprawach emerytalno-rentowych, jak również w stosunku do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Otrzymanie takiej decyzji z reguły jest zakończeniem toczącego się postępowania w danej sprawie. Nie oznacza to jednak, że osoba niezadowolona z jej treści nic już nie może zrobić w tej kwestii. Decyzję taką można bowiem zakwestionować i dochodzić swoich praw przed sądem.

Przeczytaj także: Odwołanie od decyzji ZUS

Zakres wydawanych przez ZUS decyzji w indywidualnych sprawach określa art. 83 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród nich znajdują się m.in. rozstrzygnięcia dotyczące ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wymiaru.

Od decyzji organu rentowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Do sądu mogą być zatem kierowane sprawy o:
  • ustalenie uprawnień do emerytury, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wysokości tych świadczeń,
  • zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek pogrzebowy,
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Ponadto, odwołanie do sądu przys­ługuje w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

Właściwy sąd

W zależności od rodzaju świadczenia, rozpoznanie odbywa się w okręgowym lub rejonowym sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy lub inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, muszą zostać spełnione określone kryteria. Gdy pracodawca, jako płatnik zasiłku stwierdzi, że wymagane warunki nie zostały spełnione, powiadamia o tym osobę zainteresowaną. Jeśli ubezpieczony uważa, że zostały naruszone jego uprawnienia w tym zakresie, może wystąpić do ZUS o ustalenie prawa do zasiłku. Z wnioskiem takim może wystąpić także płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe. W obu przypadkach wydawana jest odpowiednia decyzja.

Analogiczne zasady mają zastosowanie również w razie zaistnienia okoliczności pozbawiających ubezpieczonego prawa do zasiłku, np. po stwierdzeniu niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Gdy ubezpieczony otrzymując decyzję w sprawie zasiłku chorobowego uważa, że nie jest ona zgodna z przepisami lub stanem faktycznym, może wnieść odwołanie do sądu rejonowego.

Do właściwości sądów rejonowych (art. 4778 § 2 K.p.c.) należą także sprawy m.in. o:
  1. zasiłek wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, pogrzebowy,
  2. świadczenie rehabilitacyjne,
  3. odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Natomiast w przypadku decyzji w sprawie emerytury lub renty stosowne odwołanie rozpatruje okręgowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych.

Niekiedy najpierw sprzeciw

Niektóre sprawy o świadczenie z ubezpieczenia społecznego wymagają wydania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Stwierdzenie niezdolności do pracy jest bowiem jednym z kryteriów warunkujących nabycie np. renty inwalidzkiej czy świadczenia rehabilitacyjnego.

 

1 2

następna

oprac. : Anna Minierska / Gazeta Podatkowa Gazeta Podatkowa

Przeczytaj także

Udana rozmowa o pracę

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: