eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Wyższe pensje dla nauczycieli

Wyższe pensje dla nauczycieli

2010-09-23 12:51

Wyższe pensje dla nauczycieli

© fot. mat. prasowe

Od 1 września br. wzrosło minimalne wynagrodzenie nauczycieli. Nauczyciele zarobią około 7% więcej. Sprawdź z nami, jak od września kształtuje się minimalna i średnia pensja pedagogów.

Przeczytaj także: Płace nauczycieli rosną z roku na rok

1. Nowa tabela

Od 1 września zmieniono załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Załącznik ten określa nowe kwoty minimalnego wynagrodzenia pedagogów. Zgodnie z nimi kwoty minimalnego wynagrodzenia zależą od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego i wynoszą odpowiednio:

fot. mat. prasowe


2. Średnie wynagrodzenie również w górę

Od 1 września wzrosła również kwota bazowa, od której uzależnione jest średnie wynagrodzenie pedagogów. Kwotę tę corocznie określa ustawa budżetowa. Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r. wynosiła ona 2286,75 zł, a od 1 września wzrosła do 2446, 82 zł.

W przeciwieństwie do wynagrodzenia minimalnego, które jest jednakowe dla całego grona pedagogicznego, średnie wynagrodzenie może być różne dla poszczególnych nauczycieli, jest bowiem uzależnione od kilku składowych. Chodzi tu o takie elementy jak:
  • wynagrodzenie zasadnicze;
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy;
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  • nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
W skład wynagrodzenia średniego nie wchodzą jednak świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatki socjalne. Zatem wynagrodzenie to zależy od stażu pracy, jakości wykonywanej pracy, sprawowanej funkcji czy uciążliwych warunków pracy, dlatego też jego kwota może być odmienna dla poszczególnych pedagogów.

Wynagrodzenie to stanowi:
  • 100% kwoty bazowej dla nauczyciela stażysty, a zatem obecnie wynosi ono 2446,82 zł (do 31 sierpnia wynosiło ono 2286,75 zł);
  • 111% kwoty bazowej dla nauczyciela kontraktowego, a zatem aktualnie jest to 2715,97 zł (wcześniej wynosiło on 2538,29 zł);
  • 144% kwoty bazowej dla nauczyciela mianowanego, wynagrodzenie wynosi więc 3523,42 (poprzednio 3292,92 zł);
  • 184% kwoty bazowej dla nauczyciela dyplomowanego, obecnie otrzyma on 4502,15 zł (przed podwyżką 4207,62 zł).
3. Kogo objęły podwyżki?

Podwyżki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Wyższe wynagrodzenia otrzymają także nauczyciele zatrudnienie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, w których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
  • Karta Nauczyciela

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: