eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Odwołanie do sądu pracy - podstawowe informacje

Odwołanie do sądu pracy - podstawowe informacje

2008-09-22 14:06

Pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec podwładnego. To niestety dość często pojawiający się scenariusz. Jeśli zawodzą wszelkie sposoby polubownego załatwienia sprawy, pracownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu pracy. Co więc winna wiedzieć osoba, która decyduje się na ten krok?

Przeczytaj także: Sprawa w sądzie pracy: pełnomocnictwo procesowe

Zgodnie z art. 476 § 1 kpc pod pojęciem „sprawy z zakresu prawa pracy” kryją się sprawy dotyczące m.in. roszczeń ze stosunku pracy. Jeżeli więc pracodawca nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje obowiązki, które wynikają z zawartego stosunku pracy lub przepisów prawa pracy, pracownik może udać się do sądu. Roszczenia ze stosunku pracy obejmują w szczególności spory dotyczące:
 • nawiązania stosunku pracy,
 • rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • wypowiedzenia warunków pracy lub płacy,
 • wynagrodzenia zasadniczego oraz jego składników (np. wynagrodzenia za pracę w porze nocnej czy premii),
 • wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
 • ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie we własnym zakresie odzieży roboczej,
 • deputatów,
 • urlopów (np. wypoczynkowego, bezpłatnego, okolicznościowego),
 • uchylenia kar porządkowych,
 • uprawnień przysługujących kobietom i młodocianym,
 • równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu,
 • ochrony pracy,
 • naprawienia szkody innej niż uszczerbek wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (np. roszczenie o odszkodowanie za szkodę wynikłą na skutek niezwrócenia pracownikowi świadectwa szkolnego),
 • świadectwa pracy,
 • ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
 • odprawy emerytalno-rentowej.

Należy tu jednak zaznaczyć, że w przypadku spraw, które dotyczą uchylenia kar porządkowych oraz sprostowania świadectwa pracy należy, przed skierowaniem sprawy do sądu, skorzystać z procedury odwoławczej przewidzianej w danym zakładzie pracy. Dopiero po jej wyczerpaniu pracownik może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Co ważne, zgodnie z art. 262 § 2 K.p., do sądu pracy nie można udać się w sprawie sporów dotyczących:
 • ustanawiania nowych warunków pracy i płacy,
 • stosowania norm pracy,
 • pomieszczeń w hotelach pracy.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: