eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Warszawa › naczelnik wydziału

Kto szuka:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Stanowisko:

naczelnik wydziału

Lokalizacja:

Warszawa

mazowieckie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału do spraw wymiany informacji podatkowych w Wydziale Wymiany Informacji Podatkowych, Departament Systemu Podatkowego

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie i zarządzanie pracą podległych pracowników oraz nadzór merytoryczny nad realizacją zadań, sporządzanie ocen okresowych i wniosków w sprawach kadrowych, rozwoju zawodowego i dyscypliny pracy, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości realizowanych zadań oraz optymalnego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników.
 • Nadzór nad realizacją spraw z zakresu współpracy międzynarodowej dotyczącej wymiany informacji podatkowych, w tym: a) koordynacja i wyznaczanie podstaw polityki ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej wymiany informacji podatkowych, b) negocjowanie i opracowywanie tekstów umów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami, prace związane z analizą systemów podatkowych państw obcych i terytoriów w tym zwłaszcza powszechnie uważanych za stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, c) koordynacja procesu legislacyjnego w zakresie zapewnienia spójnych rozwiązań legislacyjnych obejmujących międzynarodową wymianę informacji podatkowych, w tym przygotowywanie tekstów umów międzynarodowych, analiza tekstów dyrektyw unijnych w tym zakresie i wdrażanie dyrektyw do polskiego porządku prawnego, d) koordynacja procesu wydawania spójnych wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i czuwanie nad ich odpowiednim poziomem merytorycznym.
 • Koordynowanie międzynarodowej współpracy z komitetami i grupami roboczymi Unii Europejskiej (UE) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, aktywne wpływanie na kształtowanie założeń polityki wymiany informacji i doświadczeń.
 • Reprezentowanie stanowiska ministra właściwego do spraw finansów publicznych podczas konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań dotyczących wymiany informacji podatkowych.
 • Uczestniczenie, w posiedzeniach grup roboczych OECD oraz UE oraz opracowywanie informacji, wystąpień i innej dokumentacji związanej z wyżej wymienioną współpracą, w celu ochrony interesów Skarbu Państwa, w zakresie wymiany informacji podatkowych.
 • Nadzór nad opracowywaniem stanowisk, uwag, opinii do projektów aktów prawnych i innych dokumentów w tym umów międzynarodowych pod względem ich wpływu na wymianę informacji podatkowych z innymi państwami, zwłaszcza w kontekście spójności i efektywności prowadzonej polityki w tym zakresie, a także w celu weryfikacji ich poprawności merytorycznej i rzetelności.
 • Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy z zakresu podatków, poprzez opracowywanie materiałów i informacji, w tym przeznaczonych do zamieszczenia na stronach internetowych i profilach mediów społecznościowych Ministerstwa Finansów w zakresie zadań należących do kierowanego wydziału.
 • Współpraca w zakresie negocjowania międzynarodowych umów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-38-83.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze prawa podatkowego lub współpracy międzynarodowej lub wymiany informacji podatkowych (w tym w instytucji finansowej) lub w instytucji finansowej w obszarze zgodności (compliance)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne i swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość polskiego prawa podatkowego i wykorzystanie tej wiedzy w zakresie wymiany informacji podatkowych
 • Znajomość problematyki wymiany informacji podatkowych (w tym FATCA, CRS)
 • Znajomość międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej
 • Umiejętność interpretacji i stosowanych przepisów prawa
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe lub wpis na listę doradców podatkowych lub radców prawnych lub adwokatów lub biegłych rewidentów
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego ukończenia studiów podyplomowych na kierunku prawo podatkowe lub kopie dokumentów potwierdzających wpis na listę doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Kontakt do pracodawcy:

  Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
  Oferta pochodzi z serwisu
  oferty pracy infopraca
  POPRZEDNIA OFERTA dokumentalista Wszystkie oferty NASTĘPNA OFERTA kierownik oddziału

  Szukasz pracownika?
  Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

  sprawdź szczegóły

  data publikacji: 2019-09-12

  do końca oferty: 51 dni

  pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  branże: Administracja publiczna

  aplikuj

  Praca - wiadomości i porady

  • 5 porad dla programistów na udaną rozmowę kwalifikacyjną

   5 porad dla programistów na udaną rozmowę kwalifikacyjną

   Programiści to eksperci, którzy są dziś na rynku pracy wręcz rozchwytywani. Nic także nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała ulec zmianie - z raportu KE wynika, że do 2020 roku w Unii Europejskiej brakować będzie ponad 800 tys ...

  • Wynagrodzenia specjalistów ds. obsługi klienta w 2018 roku

   Wynagrodzenia specjalistów ds. obsługi klienta w 2018 roku

   W 2018 roku w badaniu wzięło udział 623 specjalistów ds. obsługi klienta, z czego aż 70% stanowiły kobiety. Mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosiła 3 800 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty specjalista ds. obsługi ...

  • Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r.

   Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r.

   W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

  • Ile zarabia prostytutka w 2019 roku?

   Ile zarabia prostytutka w 2019 roku?

   Powszechnie uznaje się, że profesjonalne usługi seksualne są dobrem luksusowym, a zarobki osób świadczących je wysokie. Działalność ta przenosi się w coraz większym stopniu do Internetu, gdzie Panie publikują swoje ogłoszenia wraz z ...

  • Rozwiązanie umowy o pracę a zaległości w wypłacie wynagrodzenia

   Rozwiązanie umowy o pracę a zaległości w wypłacie wynagrodzenia

   Mam problem z byłym pracownikiem. Zrezygnował z pracy, bo nie płaciłem mu pensji za kilka miesięcy. Teraz jednak skierował przeciwko mnie sprawę o odszkodowanie za rozwiązanie umowy z mojej winy. Czy mogę podważyć ten pozew – bo został ...